*** คำขวัญวันเด็กประจำปี 2560 "เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง" ***    
 
 
 
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

(กชนิภา ดีพร้อม) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการท่องเที่ยวเมืองอุบลราชธานี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

(พิทักษ์ จานเขื่อง) รายงานผลการพัฒนาการใช้ชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง จำนวนจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการงานใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะวิถีไทยมาลยดอกไม้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาด้วยเทคนิค
หมวก 6 ใบ กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายงานการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
PEACE MODEL ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ กจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายงานการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนสะกดคำโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้
แบบ 4 MAT เรื่อง การปั้นดินกระดาษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการใช้โปรแกรม
ไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ด 2007 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการใช้โปรแกรมภาษาโลโก กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3