*** "ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย" ***    
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

(นางสาวสาวกาวรัตน์ คำยอด)
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามทฤษฎีสร้างองค์ความรู้ บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3

(นางสาวสาวกาวรัตน์ คำยอด)
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางาน
ของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

(นางสาววิไลวรรณ ทองมูล IPDPE Modle)
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านทักษะในการปฏิบัติงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

(นางสาววิไลวรรณ ทองมูล)
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

(นางสุนันทา แก่นสาร)
การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรรม เรื่อง เมืองอุบลราชธานีศรีวะนาไล เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
เสริมสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

(นางสุนันทา แก่นสาร)
รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT รายวิชา ประวัติศาสตร์ (ส 23103) เรื่อง ตามรอยอารยธรรมโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

(อัจฉรา ลัทธิรมย์) รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(อัจฉรา ลัทธิรมย์) แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

(นางคัคนางค์ ทองน้อย)
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ KWDL เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

(นางคัคนางค์ ทองน้อย)
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

(นางสาววิศัลย์ศยา พาพรหม )
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ อำเภอวารินชำราญ จังหวัดอุบลราชธานี

บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3
(นางสาววิศัลย์ศยา พาพรหม )
การประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

บทคัดย่อ บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3  ประวัติผู้วิจัย

การพัฒนาชุดกระบวนการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการงานใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะวิถีไทยมาลยดอกไม้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาด้วยเทคนิค
หมวก 6 ใบ กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายงานการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
PEACE MODEL ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ กจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3