*** คำขวัญวันเด็กประจำปี 2560 "เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง" ***    
 
ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมห้องศูนย์การเรียนรู้