*** "ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย" ***    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมห้องศูนย์การเรียนรู้