*** คำขวัญวันเด็กประจำปี 2560 "เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง" ***    
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องศูนย์การเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี