*** "ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย" ***    
 

#รับการประเมินโรงเรียนพระร าชทาน
(18 มกราคม 2560) ท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล พ่อเมืองอุบลราชธานีให้เกีย รติเป็นประธานต้อนรับคณะกรร มการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2559 (ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10) คณะกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้ 1.ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา ประธานคณะกรรมการ 2. นายนิยม แก้วทอง 3.นายชัยชาญ อ่อนคำ 4.นายลานนิพนธ์ เกษลา 5. นายเจริญชัย จงคุเคราะห์ 6. นางวิลาวัณย์ แก้วพิลึก และนางสาวประภาพรรณ จันโอทาน
ทั้งนี้ท่านนายกสมปรารถนา วิกรัยเจริดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  คณะผู้บริหารเทศบาล ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี  หัวหน้าส่วนการงาน ผู้บริหารการศึกษาเขตพื้นที ่การศึกษาฯ กรรมการสถานศึกษา ครูเกษียณอายุราชการ ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน อาสาสมัครชุมชน คณะศิษย์เก่า ชุมชนและผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติและเป็นกำลั งใจให้กับคณะโรงเรียนเทศบาล บูรพาอุบล
#บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอ ุ่น รอลุ้นกับคณะโรงเรียนของเรา  
#ขอขอบพระคุณ กับการเยี่ยมชม คำแนะนำจากท่านคณะกรรมการกา รประเมินฯ
#ขอขอบพระคุณ ขวัญและกำลังใจจากคณะแขกผู้ มีเกียรติทุกท่านที่มอบให้เ ราค่ะ

 
 

(ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทานทั้งหมด)
18 มกราคม 2560

 
กล้อง1 กล้อง2 กล้อง3 กล้อง4 กล้อง5 กล้อง6 กล้อง7 กล้อง8 กล้อง9 กล้อง10
กล้อง11 กล้อง12 กล้อง13 กล้อง14 กล้อง15 กล้อง16
กล้อง17 กล้อง18 กล้อง19