*** คำขวัญวันเด็กประจำปี 2560 "เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง" ***    
 
รายชื่อบุคลากร
 

-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

-กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

-กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

-กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

-กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

-กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

-กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน