*** "ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย" ***    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายชื่อบุคลากร
 

-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

-กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

-กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

-กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

-กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

-กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

-กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน