*** คำขวัญวันเด็กประจำปี 2560 "เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง" ***    
 
  ตรวจสอบผลการเรียน  
 
>>ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒
     - ภาษาไทย
     - คณิตศาสตร์
     - วิทยาศาสตร์
     - สังคมศึกษา ศาสนา เละวัฒนธรรม
     - ประวัติศาสตร์
      - สุขศึกษา
      - พลศึกษา
     - ทัศนศิลป์
     - ดนตรี
     - นาฏศิลป์
     - การงานอาชีพ
     - เทคโนโลยีสารสนเทศ
     - ภาษาต่างประเทศ
     - เสริมทักษะคณิตศาสตร์
     - การท่องเที่ยว
     - หน้าที่พลเมือง
     - คอมพิวเตอร์
>>ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑
     - ภาษาไทย
     - คณิตศาสตร์
     - วิทยาศาสตร์
     - สังคมศึกษา ศาสนา เละวัฒนธรรม
     - ประวัติศาสตร์
     - สุขศึกษา
     - พลศึกษา
     - ทัศนศิลป์
     - ดนตรี
     - นาฏศิลป์
     - การงานอาชีพ
     - เทคโนโลยีสารสนเทศ
     - ภาษาต่างประเทศ
     - ขนมไทย
     -
     -
>>ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒
     - ภาษาไทย
     - คณิตศาสตร์
     - วิทยาศาสตร์
     - สังคมศึกษา ศาสนา เละวัฒนธรรม
     - ประวัติศาสตร์
      - สุขศึกษา
      - พลศึกษา
     - ทัศนศิลป์
     - ดนตรี
     - นาฏศิลป์
     - การงานอาชีพ
     - เทคโนโลยีสารสนเทศ
     - ภาษาต่างประเทศ
     - ขนมไทย
     -
>>ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑
     - ภาษาไทย
     - คณิตศาสตร์
     - วิทยาศาสตร์
     - สังคมศึกษา ศาสนา เละวัฒนธรรม

     - ประวัติศาสตร์
     - สุขศึกษา
     - พลศึกษา
     - ทัศนศิลป์
     - ดนตรี
     - นาฏศิลป์
     - การงานอาชีพ
     - เทคโนโลยีสารสนเทศ
     - ภาษาต่างประเทศ
     - การถนอมอาหาร
     - คอมพิวเตอร์
     -
>>ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
     - ภาษาไทย
     - คณิตศาสตร์
     - วิทยาศาสตร์
     - สังคมศึกษา ศาสนา เละวัฒนธรรม
     - ประวัติศาสตร์
     - สุขศึกษา
     - พลศึกษา
     - ทัศนศิลป์
     - ดนตรี
     - นาฏศิลป์
     - การงานอาชีพ
     - เทคโนโลยีสารสนเทศ
     - ภาษาต่างประเทศ
     - การถนอมอาหาร
     - อาเซี่ยน
     - คอมพิวเตอร์