*** คำขวัญวันเด็กประจำปี 2560 "เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง" ***    
 
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  >>ทุนการศึกษา  
     
  >>งานวิจัย เรื่อง วินัยและแรงจูงใจ