*** ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น"ด้วยความยินดียิ่งค่ะ "ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย" ***
 
 
 
 
 
ข่าวทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์
 
VDO โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล